CLEANING & SANITIZING SOLUTION

CSS

CLEANING & SANITIZING SOLUTION

OUR VISION

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ทางบริษัท ฯ คำนึงถึงความพึงพอใจที่ทางลูกค้าได้รับบริการเป็นสำคัญ เพราะลูกค้าทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญของบริษัทฯ  บริษัทยึดหลักการบริหารงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยเพราะเราคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญดังนั้น หัวใจของการให้บริการของพนักงานภายในองค์กรนั้น  “อยากให้ทางลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด  ในด้านที่เราชำนาญที่สุด เพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าที่ดีที่สุด”

ทางบริษัทฯ จะพัฒนาการในด้านของคุณภาพพนักงานและเทคโนโลยีในการทำงานให้เป็นบริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการควบคู่ไปกับวัฒนธรรมของสังคมไทย คือความมีมารยาทในการทำงานกิริยาที่ดีในการทำงาน ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการพึ่งพากัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า  วันนี้ทางบริษัท  CSS Cleaning & Sanitizing Solutions  พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับวิทยาการและเทคโนโลยี ที่เจริญก้าวหน้าแต่ยังคงไว้ด้วยการให้บริการที่เป็นดั่งมิตรของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ดังคำที่ทางบริษัทยึดมั่นมาตลอด คือ “ มุ่งมั่นบริการ สู่มาตรฐานสากล”  เรามีความยินดีที่จะได้รับใช้ท่านในด้านที่เราเชี่ยวชาญ

นโยบายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยละเลยด้วยการวางนโยบาย ของแบรนด์ให้คำนึงถึงภาพรวมเป็นสำคัญ  เราจึงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  เราจึง “เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และผู้บริโภค ทำให้เราคำนึงถึงความสำคัญของทุกๆ รายละเอียด  ตั้งแต่

  • บรรจุภัณฑ์ สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  • เคมีวัตถุดิบ   ต้องย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีความปลอภัย ต่อผู้ใช้แม้ต้องแลกกับต้นทุนที่มากขึ้น
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์   มุ่งเน้นในการประหยัดทรัพยากร ได้แก่ ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น ลดปริมาณขยะลง เพื่อลดภาวะโลกร้อน