OUR TEAM

OUR TEAM

นโยบายการพัฒนาและดูแลบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งนับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่ม ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจระดับโลก” (Global Player) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กร ในกระบวนการสรรหาพนักงานนั้น บริษัทฯ จะคัดเลือกพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ “กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า” “ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง รักการทำงานเป็นทีม” “ทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า” และ “มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน” เป็นต้น
การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Pool) เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ ความเชี่ยวชาญ ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ ความสนใจในการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การสรรหาและดำเนินการบริหารจัดการพนักงาน ที่มีศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขยายฐานข้อมูลผู้สมัครต่างชาติ

การพัฒนาพนักงาน (Learning & Development)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ Set Mindset & Culture ที่มุ่งเน้น การปรับแนวความคิดและวิธีการทำงานของพนักงาน ให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) มีความผันผวน (Volatility) และมีความซับซ้อน (Complexity) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และดำเนินการตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้และ เข้าใจความเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงาน Set Mindset & Culture ประกอบด้วยผูฝ่ายบริหารจากหน่วยงานต่างๆ จะกำหนดแผนงานเพื่อสร้าง Awareness และ Understanding ให้พนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน

TRAINING 


IN HOUSE & ON JOB TRAINING

พนักงานทุกคนต้องผ่านหลักสู่อบรบหลักสูตรต่างๆ ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง อาทิเช่น หลักสูตรการบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างการให้บริการที่เป็นเลิศ หลักสูตรการการทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน ( BASIC CLEANING )
  • “Service Plus+ and Skill Plus+” เรียนรู้ที่จะให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ เข้าใจถึงจังหวะและวิธีการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดออกมาจากใจให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  • Think Plus” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดสร้างทัศนคติความคิดเชิงบวก เปลี่ยนคุณจากภายในที่ความคิดช่วยคุณให้มองเห็นโอกาสต่างๆ มีความสุขในการทำงาน
  • “มาตรฐานการทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นที่ภายในอาคาร และฝึกปฏิบัติทำความสะอาด ห้องน้ำ ฯลฯ
  • วิธีการใช้น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง